1 mei 2019

PMD scheiden heeft zin!

Er is in de media vaak berichtgeving over de inzameling van PMD. Is het wel nuttig om PMD aan de bron te scheiden, zo ja waarom is dit?

Er wordt soms aangegeven dat het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken aan de bron geen zin zou hebben omdat ze niet (eenvoudig) te recyclen zijn en daardoor in de keten alleen maar negatieve kosten en verspilling veroorzaken.

Wij zijn nu 1,5 jaar bezig met het gescheiden inzamelen van PMD en we zijn al heel goed op weg. Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Daarom is het erg van belang dat de verschillende schakels in de keten van PMD beter op elkaar afgestemd worden. Voor de keten van glas en papier is dit bijvoorbeeld al heel goed gelukt. Voor PMD ligt er nog een serieuze opgave. Dit lukt alleen als er in de keten goed wordt samengewerkt.

De cijfers
In het item wordt verwezen naar 51% plastic recycling. Dit staat echter voor het totale percentage van plastic verpakkingen dat op de markt is gebracht, niet het percentage plastic dat gescheiden is ingezameld. Van het totale percentage gaat nog steeds een deel met het restafval naar de verbrandingsoven, omdat het niet gescheiden wordt ingezameld. In 2016 heeft Avalex 2.034 ton PMD-afval ingezameld in alle Avalex-gemeenten. Deze tonnen zijn ingezameld en ook als zodanig gerecycled. Dit is zo’n 6,4 kg per inwoner per jaar. In 2017 is tot nu toe 852 ton PMD-afval ingezameld. Hiervan is 90 procent goedgekeurd en is er slechts 10 procent afkeur wat naar de verbrandingsinstallatie gaat. Het is dus niet zo dat PMD inzamelen totaal geen zin heeft, want het alternatief is om het PMD als restafval in te zamelen en dan zou alles met de huidige technieken worden verbrand. Dat is natuurlijk ontzettend zonde. Er moet echter wel nog naar een goede oplossing worden gezocht voor de 10% afkeur. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat we dit met een goede samenwerking tussen alle partijen kunnen oplossen.

Grijze zakken
Alle zakken die bij onze sorteerder, Suez aankomen krijgen eerst een visuele keuring. Dan wordt er gecheckt of er inderdaad PMD in de zakken zit. Als het PMD in een doorzichtige zak zit, is deze keuring nog makkelijker. Maar ook in grijze zakken kan je aan de buitenkant zien of er PMD in zit. Het is dus niet zo dat PMD in grijze zakken wordt afgekeurd. Als er wordt geconstateerd dat er geen PMD in de zak zit volgt er een deelafkeuring, dus voor de zak en niet voor de gehele vracht. Deze zak wordt dan als restafval verwerkt.

Kwaliteit PMD-afval
Het klopt dat er steeds nadrukkelijker gelet wordt op de kwaliteit van het PMD-afval. Dit is niet alleen zo in het Avalex-gebied maar is een landelijke fenomeen. Een aantal plastic soorten en metaalsoorten zorgen voor verstoring van het proces. Het is belangrijk dat deze zogenoemde stoorstoffen zoveel als mogelijk niet in het PMD-afval van consumenten terecht komt. Waardoor afkeur/ verbranding van PMD-afval plaats vindt.

Wat zijn dan stoorstoffen? Stoorstoffen zijn o.a. grote lange folies (zoals landbouwplastic), metalen anders dan metalen die in verpakkingen zitten (velgen van autobanden), hard plastic (speelgoed) en restafval. Het is belangrijk dat alle ketenpartners samenwerken om de kwaliteit van PMD zo hoogwaardig mogelijk te recyclen:

  • Consumenten: door het afval op een goede manier te scheiden. Avalex heeft hierin een belangrijke rol door iedereen zo goed mogelijk te informeren over PMD.
  • Producenten: door bij de productie rekening te houden met het verwerkingsproces zodat het materiaal goed kan worden hergebruikt
  • En sorteerders/ eindverwerkers: door bij alle partijen dezelfde kwaliteitscriteria te hanteren en een goede kwaliteitskeuring te laten plaatsvinden zodat PMD-afval niet zomaar worden afgekeurd.

Waarom afval scheiden?
Als we afval scheiden, kunnen we het hergebruiken. Zo komt er steeds minder afval terecht in de grijze restafvalcontainer. Hoe minder afval daarin zit, hoe beter! Want alles in de grijze restafvalcontainer, wordt verbrand. Doordat we afval hergebruiken, halen we minder energie en grondstoffen uit onze aarde. Ook zorgen we zo voor minder vervuiling. We hebben maar één aarde, dus daar moeten we zuinig op zijn!

Tips
Afval weggooien is makkelijk, maar afval scheiden kan best ingewikkeld zijn. Daarom heeft Avalex een eigen online platform ontwikkeld waar vragen over lastige producten gesteld kunnen worden. Dit platform is te vinden via: www.eigenwijsafval.nl. Ook kan de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal geraadpleegd worden voor het juiste antwoord op uw afvalvragen.

Serie Johan gaat scheiden
Afval scheiden is een hot item in Nederland maar ook in de Avalex-regio. Daarom maakte Omroep West eerder dit jaar een serie over afvalscheiding en de verwerking daarvan. Hieronder de tv-series over Plastic verpakkingsafval en Drinkpakken: Johan gaat scheiden, aflevering Plastic Johan gaat scheiden, aflevering Drinkpakken

Reactie NVRD
Na aanleiding van het artikel uit het Financieel Dagblad van 8 februari j.l heeft de branchevereniging NVRD de volgende reactie opgesteld.

Avalex
Avalex is het reinigingsbedrijf van de gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. In deze gemeenten wordt sinds 2016 Plastic-, Metalenverpakkingen en Drinkpakken (PMD) ingezameld. Dit wordt grotendeels gedaan in wijkcontainers. Met de invoering van Het Nieuwe Inzamelen zal Avalex steeds meer grondstoffen aan huis gaan inzamelen.

Spring naar toolbar