Zaken doen met Avalex

Onze kerntaak is: “Het milieubewust inzamelen, scheiden en vervoeren van afval en grondstoffen.” Dit doen wij in samenwerking met andere bedrijven. Dat heeft de politiek ons zo gevraagd.

Avalex is verplicht de bestaande wet- en regelgeving inzake inkopen en aanbesteden zorgvuldig na te leven en inkoopactiviteiten zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Voor de uitvoering hiervan gelden de aanbestedingsregels. Op 1 juli 2016 is de “Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsbesluit)”, beter bekend als de Aanbestedingswet 2012, in werking getreden. Deze wet, en de daarbij behorende aanverwante regelgeving, dient meer ondernemers een eerlijke kans te geven op een overheidsopdracht of speciale sectoropdracht.

De algemene beginselen van het inkoopbeleid zijn:

  • Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.
  • Transparantie: de gevolgde procedure moet doorzichtig (en dus controleerbaar) zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige inschrijvers moeten weten waar zij aan toe zijn.
  • Proportionaliteit: de gekozen maatregelen en criteria moeten zowel noodzakelijk als passend zijn met het oog op hetgeen Avalex wil bereiken. De gestelde eisen mogen dus niet te zwaar zijn in verhouding tot de opdracht.
  • Wederzijdse erkenning: lidstaten van de EU moeten goederen en diensten van ondernemingen uit andere lidstaten toelaten voor zover die goederen en diensten op gelijkwaardige wijze beantwoorden aan de legitieme doelstellingen van de lidstaat van bestemming.

Avalex borgt in de uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten de optimale beheersing van kosten en kwaliteit door:

  • Het hanteren van passende selectie- en gunningcriteria;
  • Het adequaat uitvoeren van contractmanagement en het monitoren van leveranciersprestaties, zoals het tijdig, juist en volledig leveren en het nakomen van afspraken of correct verlenen van service en garanties.

Naast de algemene beginselen zijn de uitgangspunten doelmatigheid, rechtmatigheid, integriteit en duurzaamheid essentieel voor Avalex binnen een professionele inkoopfunctie. Ze worden hieronder nader toegelicht en vormen de basis voor het inkoopbeleid.

Doelmatigheid
Doelmatigheid is een handelwijze als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Avalex streeft ernaar doelmatig in te kopen. Het efficiënt en effectief inzetten van publieke gelden door middel van het professioneel inkopen van kwalitatief goede leveringen, diensten en werken.

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. Vanuit de interne controle wordt de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen steekproefsgewijs getoetst. Het beheersen van juridische risico’s inzake de rechtmatigheid van inkoop- en aanbestedingstrajecten door het naleven van externe (Europese) wet- en regelgeving en interne regelgeving, alsmede het zoveel mogelijk beperken van juridische risico’s voortvloeiende uit overeenkomsten met leveranciers door het hanteren van de algemene inkoopvoorwaarden van Avalex.

Integriteit
Deelnemers aan een aanbesteding dienen integer te handelen. Bij de inschrijving beoordeelt Avalex deze zogenaamde externe integriteit. Maar aanbestedende diensten moeten ook beseffen dat inkopen corruptiegevoelig is; ze dienen rekening te houden met interne integriteit. Bij Avalex streven we naar een integere uitvoering van de inkoopfunctie, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.

Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent voor Avalex maatschappelijke waarde leveren. Het feit dat Avalex een gemeenschappelijke regeling is, maakt dat het bestaansrecht samenhangt met de waarde die voor de maatschappij wordt geleverd. Ook streeft Avalex ernaar om voor de inkooppakketten die worden ingekocht de geldende duurzaamheidscriteria toe te passen conform de uitgangspunten van Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO). Dit omvat concreet de taak om, voor de inkooppakketten waarvoor duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld en waarvoor zogenoemde criteriadocumenten beschikbaar zijn, minimaal de selectiecriteria en minimumeisen uit de aangeboden documenten toe te passen.

Daarnaast heeft Avalex een uitvoeringsprotocol Social Return. Dit protocol heeft betrekking op de volgende doelgroep: ‘werkzoekende bij het UWV staan ingeschreven en een uitkering op grond de Wet Werk en Bijstand(WWB), Werkloosheidswet(WW) of, Wajong hebben. Ook WSW-geïndiceerden die in afwachting zijn van een WSW-dienstbetrekking of reeds werkzaam zijn in een WSW-dienstbetrekking alsmede personen die een BBL of BOL-traject volgen vallen onder de doelgroep.’

In dit uitvoeringsprotocol is weergegeven dat er een overeenkomst dient te zijn om arbeid te verrichten tegen loon die de opdrachtnemer aangaat met een persoon uit de doelgroep in het kader van Social Return. Daarbij is de opdrachtnemer verplicht 5% van de opbrengsten per jaar (exclusief BTW) te besteden aan personen uit deze doelgroep. Het uitvoeringsprotocol Social Return dient in ieder geval bij diensten te worden toegepast. Bij leveringen en werken geldt al dat het stellen van Social Return-voorwaarden in proportie moet zijn met de mate van een arbeidscomponent in de te verstrekken opdracht. Avalex kan in het bestek naast de minimale eis van 5% de eis opnemen dat de door opdrachtnemer uit te voeren opdracht tussen de 5 en 50% uitgevoerd dient te worden door personen uit de eerder genoemde doelgroep.

Aanbestedingen
Bij een aanbesteding geeft Avalex verschillende aanbieders de mogelijkheid een offerte uit te brengen. De opdracht kan bestaan uit:

  • het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld plaatsen en onderhoud aan ondergrondse containers)
  • het leveren van producten (bijvoorbeeld minicontainers)
  • het verrichten van diensten (bijvoorbeeld schoonmaak of accountancydiensten)

Europese aanbestedingen
Actuele (Europese) aanbestedingen vindt u op de site van tenderned.nl

Klacht over een aanbesteding
Is er onverhoopt iets misgegaan rond een aanbesteding? Dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier. Na het indienen van de klacht via managementsupport@avalex.nl ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoe en wanneer wij uw klacht behandelen. We streven ernaar om klachten op een laagdrempelige, snelle en adequate manier af te handelen.

Inkoopvoorwaarden In de inkoopvoorwaarden worden zaken geregeld als leveringstermijnen, betaling en facturering, garantie en keuring, ontbinding en toepasselijk recht. Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden 2018 (ARIV/ARBIT/ARVODI) van toepassing.